ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng – áp dụng từ ngày: 14 Tháng 11, Năm 2011

Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này chi phối việc bạn truy cập vào những website được kiểm soát bởi Abbott Laboratories, kể cả những chi nhánh và công ty con (dưới đây được tham chiếu chung là "Abbott"), liên kết đến Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này (dưới đây được tham chiếu chung là "các website Abbott"). Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này không áp dụng cho những website Abbott không liên kết với Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này, đến những cư dân Hoa Kỳ hoặc những website bên thứ ba mà các website Abbott có thể liên kết đến. Việc bạn sử dụng các website Abbott tùy thuộc Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Chính sách về Tính riêng tư.

Không làm tổn hại đến các quyền của bạn theo luật pháp hiện hành, Abbott có quyền điều chỉnh Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này để phản ánh những tiến bộ công nghệ, thay đổi pháp lý và luật định và những tập quán kinh doanh tốt. Nếu Abbott thay đổi Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này thì một phiên bản cập nhật của Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này sẽ phản ánh những thay đổi đó và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi như vậy bằng cách cập nhật ngày hiệu lực ở phía trên Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng các website Abbott, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của phiên bản hiện tại của Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này mà bạn có thể nhìn thấy khi truy cập vào các website Abbott. Nếu bạn không đồng ý với Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này hoặc không hài lòng với các website Abbott, giải pháp duy nhất của bạn là ngừng sử dụng website Abbott này.

CÁC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

  1. Tuy chúng tôi nỗ lực cung cấp trên các website Abbott những phát triển mới nhất liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như những thông tin khác về Abbott nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và sự phù hợp của bất kỳ thông tin nào chứa trong các website Abbott. Mỗi người tự chịu đầy đủ trách nhiệm và mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng các website Abbott. Thông tin được trình bày "GIỮ NGUYÊN" và có thể bao gồm những sự không chính xác về mặt công nghệ hoặc những lỗi in ấn. Abbott có quyền bổ sung, xóa hoặc thay đổi thông tin chứa trong các website Abbott vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.
  2. Abbott không tuyên bố hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào liên quan đến những thông tin hoặc nội dung được đăng tải trên các website Abbott. Abbott miễn trừ mọi tuyên bố và đảm bảo, cho dù một cách rõ ràng hoặc hàm ý, được tạo ra bởi luật pháp, hợp đồng hoặc bằng một cách khác, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi bất kỳ bảo đảm về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể, quyền hoặc sự không vi phạm. Trong mọi trường hợp, Abbott sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại thuộc bất kỳ loại hoặc bản chất nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt (kể cả mất lợi nhuận), mang tính hậu quả hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tồn tại hoặc sử dụng các website Abbott, và/hoặc thông tin hoặc nội dung được đăng tải trên các website Abbott cho dù Abbott có được thông báo về trách nhiệm của những thiệt hại này hay không.
  3. Abbott không chịu trách nhiệm và không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, hiệu quả, tính chất kịp thời và tính phù hợp của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào nhận được từ các bên thứ ba, kể cả bất kỳ siêu liên kết nào dẫn đến hoặc từ các website của bên thứ ba. Trừ khi được quy định khác trên các website Abbott, Abbott sẽ không chỉnh sửa, kiểm duyệt hoặc kiểm soát bất kỳ nội dung nào được bên thứ ba cung cấp trên bất kỳ bản tin, phòng chat hoặc các diễn đàn tương tự được đăng tải trên các website Abbott. Do vậy những thông tin này nên được xem như thông tin đáng nghi ngờ và không được Abbott phê duyệt.
  4. Các website Abbott có thể chứa những tuyên bố mang tính dự đoán thể hiện kỳ vọng hiện tại của Abbott về các sự kiện và phát triển kinh doanh tương lai. Những tuyên bố mang tính dự đoán này liên quan đến những rủi ro và tính không chắc chắn. Những phát triển hoặc kết quả thực sự có thể khác biệt đáng kể so với những gì được dự kiến và tùy thuộc một số yếu tố bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, sự thành công của các chương trình nghiên cứu hiện tại, kết quả của những thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra hoặc tương lai, quá trình thương mại hóa sản phẩm, các chấp thuận theo luật định của các dược phẩm, hiệu lực và sự thực thi các bằng sáng chế, tính ổn định của các mối quan hệ thương mại và những điều kiện kinh tế chung. Abbott dự định cập nhật các website Abbott trên cơ sở định kỳ nhưng không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ nội dung nào.

VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN

Bạn hiểu, thừa nhận và đồng ý những điều sau:

  1. Bằng cách sử dụng các website Abbott, bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc can thiệp vào thông tin điện tử của chúng tôi được đăng tải trên các website Abbott hoặc bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không cố gắng làm tổn hại bất kỳ tính năng bảo mật nào của các website Abbott và tuân thủ mọi luật lệ, quy tắc và quy định hiện hành, địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc tế.
  2. Bạn trao cho Abbott quyền sử dụng mọi nội dung bạn đã tải lên hoặc chuyển cho các website Abbott, tùy thuộc Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Chính Sách về Tính Riêng Tư của Abbott theo bất kỳ cách thức nào được Abbott chọn, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sao chép, hiển thị, thực thi hoặc xuất bản dưới bất kỳ dạng thức nào, thay đổi, tích hợp vào các tài liệu khác hoặc tạo ra một tác phẩm phái sinh dựa trên các nội dung đó. Trong chừng mực được luật pháp hiện hành cho phép, bạn khước từ bất kỳ quyền tinh thần nào mà bạn có thể có đối với nội dung bạn đã tải lên hoặc chuyển cho các website Abbott (nếu có).
  3. Trừ trường hợp được Abbott nêu rõ và thỏa thuận trước, không có mối quan hệ bảo mật nào được thiết lập trong trường hợp bất kỳ người sử dụng website Abbott nào thực hiện bất kỳ giao tiếp bằng lời nói, văn bản hoặc điện tử nào đối với Abbott (như các ý kiến phản hồi, câu hỏi, bình luận, đề nghị, ý tưởng v.v…). Nếu bất kỳ website Abbott nào yêu cầu hoặc đề nghị những thông tin này được cung cấp và những thông tin này chứa các thông tin nhận diện cá nhân (ví dụ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email) thì Abbott sẽ nhận, sử dụng và duy trì thông tin này theo một cách thức phù hợp với Chính Sách về Tính Riêng Tư của chúng tôi. Ngoài ra, những thông tin này và bất kỳ thông tin nào khác được đệ trình cũng đều được xem như không bảo mật và Abbott được tự do tái tạo, xuất bản hoặc sử dụng những thông tin này vào bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, nghiên cứu, phát triển, sản xuất, sử dụng hoặc bán sản phẩm chứa những thông tin này. Người gửi bất kỳ thông tin nào cho Abbott hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, bao gồm tính xác thực và chính xác và việc không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu hoặc riêng tư của bất kỳ người nào khác.

DÁN NHÃN SẢN PHẨM

Các tên, mô tả và nhãn sản phẩm có thể có nguồn gốc tại Hoa Kỳ hoặc một quốc gia thứ ba khác không phải là quốc gia cư trú của bạn. Sản phẩm có thể không sẵn có tại mọi quốc gia hoặc có thể sẵn có dưới một tên nhãn hiệu khác, có các độ mạnh khác nhau hoặc dành cho những chỉ định khác nhau. Nhiều sản phẩm được liệt kê chỉ sẵn có theo đơn kê toa thông qua chuyên gia chăm sóc sức khỏe địa phương của bạn. Trừ trường hợp được Abbott nêu rõ và thỏa thuận trước, không có giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc đại diện nào của Abbott, chi nhánh hoặc công ty con của Abbott tham gia vào việc đưa ra các lời khuyên, chẩn đoán, điều trị y khoa hoặc bất kỳ dịch vụ y tế nào theo bất kỳ cách thức nào tạo ra một mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân thông qua các website Abbott.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các thông tin, tài liệu và đồ thị liên quan được xuất bản trong các website Abbott ("Thông Tin") là tài sản riêng của Abbott, trừ trường hợp thông tin được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp theo hợp đồng với Abbott. Việc cho phép sử dụng Thông Tin được trao, với điều kiện là (1) thông báo bản quyền nêu trên xuất hiện trên mọi bản sao; (2) việc sử dụng Thông Tin chỉ nhằm mục đích thông tin, phi thương mại hoặc cá nhân; (3) Thông Tin không được sửa đổi theo bất kỳ cách thức nào; và (4) không được sử dụng các đồ họa sẵn có từ các website Abbott tách biệt với văn bản kèm theo. Abbott không chịu trách nhiệm về các nội dung được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp và bạn bị cấm phân phát những tài liệu này nếu không được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền những tài liệu này. Trừ trường hợp được cho phép nêu trên, không có giấy phép hoặc quyền nào, rõ ràng hoặc ngầm định, được trao cho bất kỳ người nào theo bất kỳ bằng phát minh, nhãn hiệu thương mại hoặc quyền sở hữu của Abbott.

Không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại, tên thương mại và các sản phẩm của Abbott trong các website Abbott nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Abbott, trừ trường hợp để nhận diện sản phẩm hoặc các dịch vụ của công ty.

TÍNH RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT

Abbott cam kết bảo vệ tính riêng tư trực tuyến của bạn. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tính riêng tư đối với các khách hàng và người truy cập vào các website Abbott. Việc chúng tôi sử dụng các thông tin nhận diện cá nhân chịu sự chi phối của Chính Sách về Tính Riêng Tư của chúng tôi và bằng cách truy cập vào các website Abbott, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính Sách về Tính Riêng Tư đó.

Bạn công nhận và đồng ý rằng khi đệ trình thông tin có thể nhận diện cá nhân của bạn lên các website Abbott, tuy Abbott có những sự bảo vệ sẵn có để ngăn chặn bất kỳ sự truy cập hoặc can thiệp trái phép nào nhưng không có sự bảo đảm tuyệt đối về bảo mật. Trong trường hợp xảy ra sự can thiệp hoặc truy cập trái phép bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, Abbott sẽ không chịu trách nhiệm về sự can thiệp hoặc truy cập trái phép này hoặc bất kỳ các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc mang tính hậu quả (kể cả mất lợi nhuận) xảy ra cho khách hàng hoặc người sử dụng ngay cả khi Abbott đã được thông báo trước về khả năng xảy ra những thiệt hại này. Abbott không bảo đảm, cho dù một cách rõ ràng hoặc ngầm định, rằng thông tin được bất kỳ khách hàng nào cung cấp sẽ không bị can thiệp hoặc truy cập trái phép và không cung cấp bất kỳ bảo đảm ngầm định nào về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể. Mỗi khách hàng chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu riêng của mình.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Abbott không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những tài liệu, thông tin và các ý kiến được cung cấp, đăng tải hoặc sẵn có thông qua các website Abbott. Việc tùy thuộc vào những tài liệu, thông tin và ý kiến này hoàn toàn là rủi ro của bạn. Abbott khước từ bất kỳ trách nhiệm nào đối với thương tật hoặc những thiệt hại nảy sinh từ việc sử dụng các website Abbott hoặc các nội dung chứa trong các website này.

Các website Abbott, nội dung website và các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hoặc sẵn có thông qua các website Abbott được cung cấp trên cơ sở "giữ nguyên" và "như những gì sẵn có" với mọi sai sót. Trong mọi trường hợp, Abbott hoặc các nhà cung cấp hoặc các giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của họ (dưới đây gọi là "Các Bên Abbott") sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại thuộc bất kỳ loại nào, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng các

website Abbott, nội dung website, bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua các website Abbott hoặc bất kỳ website được liên kết nào, bao gồm bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, tiêu biểu hoặc mang tính hậu quả nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, thương tật cá nhân, mất lợi nhuận hoặc thiệt hại phát sinh từ việc trì hoãn, gián đoạn dịch vụ, virút, xóa file hoặc các giao tiếp điện tử, hoặc các lỗi, sai sót hoặc những sự không chính xác khác trong các website Abbott hoặc nội dung website, bất kể có sự sơ suất của Abbott hay không và bất kể Abbott có được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại này hay không.

Bạn đồng ý rằng bất chấp bất kỳ luật lệ hiện hành nào qui định điều ngược lại, bạn không thể nộp đơn kiện hoặc có hành động kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến các website Abbott hoặc Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này trong thời gian hơn một (1) năm sau khi đơn kiện hoặc hành động kiện tụng này phát sinh.

Vui lòng lưu ý rằng những thông báo pháp lý, miễn trừ trách nhiệm và các điều khoản và điều khoản bổ sung khác có thể áp dụng cho các website Abbott.

TỔNG QUÁT

Bạn đồng ý rằng Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này và Chính Sách về Tính Riêng Tư mô tả toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta về chủ đề này. Các website Abbott được tạo ra và điều hành theo luật pháp tiểu bang Illinois. Các luật của tiểu bang Illinois sẽ chi phối những điều khoản trong Những Điều khoản và Điều kiện Trực tuyến này trong chừng mực mà những luật của tiểu bang Illinois không bị bỏ qua bởi luật bắt buộc hiện hành, chẳng hạn như các luật bảo vệ người tiêu dùng được áp dụng cho bạn. Nếu một tòa án có thẩm quyền xét xử tìm thấy bất kỳ điều khoản nào trong Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này là vô hiệu hoặc không thể thực thi thì bạn đồng ý rằng những điều khoản khác trong Những Điều Khoản Sử Dụng Trực Tuyến này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.